Algemene verhuurvoorwaarden

De huidige voorwaarden hebben tot doel de algemene voorwaarden van totstandkoming, en uitvoering van de overeenkomst en betaling te bepalen, van toepassing tussen Dedobbeleer Machines WVT-rent bv (hierna de Verhuurder genoemd) en de (rechts)persoon die het materiaal huurt dat aan de Verhuurder toebehoort (hierna de Huurder genoemd).

De Algemene Voorwaarden (in dit geval algemene verhuurvoorwaarden) gelden boven alle andere documenten.

Artikel 1: Voorafgaande voorwaarden

1.1 Voor elke verhuur behoudt de Verhuurder zich het recht voor om aan de Huurder een identiteitsbewijs, een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel, een voorschot of een waarborgsom en eventueel een jaarrekening te vragen om een vlotte betaling te garanderen, alsook de ondertekening van de huidige verhuurvoorwaarden en de huurlocatie van het materiaal te vragen.

1.2 Indien de Huurder volgens de kredietverzekering van de Verhuurder insolvabel is, kan de Verhuurder eenzijdig weigeren om tot verhuring over te gaan, dan wel met onmiddellijke ingang de huurovereenkomst te verbreken, zonder dat de Huurder aanspraak kan maken op enige vergoeding. Indien deze toch nog verder gebruikt wordt, zal deze ook nog worden aangerekend.

1.3 De verhuurder behoudt zich het recht om een goedgekeurde huuraanvraag ten allen tijde te kunnen weigeren zonder dat de huurder hier enige schadevergoeding voor kan eisen aan de verhuurder. Indien het materiaal zoals omschreven in de huurovereenkomst niet kan aangeleverd worden, dan heeft de verhuurder geen enkele verplichting om het materiaal aan te leveren. De huurder kan hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen aan de verhuurder.

Artikel 2: Huurperiode

De huurperiode start van zodra het materiaal ter beschikking van de Huurder gesteld is, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5. De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde materiaal aan de Verhuurder teruggegeven werd, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 6. In elke situatie waarvan de oorzaak niet gelegen is bij de Verhuurder, zal de overschrijding van de oorspronkelijk voorziene huurperiode extra gefactureerd worden. In elk geval van een dreigende overschrijding van de huurperiode dient de Huurder steeds verlenging aan te vragen bij de Verhuurder, voor het einde van de huurperiode. De Verhuurder behoudt zich ten allen tijde het recht om niet in te stemmen met de verlenging van de huurperiode. De huur eindigt bij de schriftelijke afmelding van de machine.

Artikel 3: Huurprijs

De huurprijs wordt bepaald volgens de huurperiode en berekend per werkdag. Elke begonnen werkdag moet betaald worden.

Artikel 4: Onderhoud van het materiaal

De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks nazicht en onderhoud. Dit omvat : het waterpeil, de remmen, de olie, de batterij, enz. te controleren, op de wijze zoals uiteengezet door de Verhuurder of volgens de gebruiksaanwijzingen. De Huurder verbindt zich ertoe om het materiaal te immobiliseren en buiten gebruik te stellen en de Verhuurder op de hoogte te brengen in geval van een panne, een afwijking in de werking van het materiaal of na een opmerking door het keuringsorganisme. De Huurder mag geen enkele herstelling uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

Artikel 5: Terbeschikkingstelling van het materiaal

5.1 Het ter beschikking gestelde materiaal wordt voorzien van de handleiding. Als de handleiding niet aanwezig is bij het materiaal is het aan de klant om de Verhuurder te verwittigen dat dit niet zo is. Het conformiteitsattest en het keuringsverslag is ter beschikking bij de Verhuurder en kan DIRECT bezorgd worden op eenvoudig verzoek, indien het onvindbaar of onleesbaar is bij levering van de machine. Bij levering van het materiaal en de accessoires heeft de Huurder kennis genomen van de gebruiksaanwijzing en de onderhoudsinstructies. Deze kunnen ten allen tijde online geraadpleegd worden.

5.2 Indien de Verhuurder levert bij de Huurder of op de plaats van tewerkstelling of de Huurder het materiaal komt afhalen bij de Verhuurder, zal de leverbon tegensprekelijk worden ingevuld en ondertekend bij de aflevering of de afhaling van het materiaal. In geval van afwezigheid van de Huurder, laat de Verhuurder de leverbon achter bij het materiaal. Indien er geen schriftelijke bemerkingen worden doorgegeven binnen de 4 uur na de levering, wordt verondersteld dat de Huurder het materiaal in goede staat heeft ontvangen.

5.3 Afhankelijk van de leveringswijze, gaat de huurperiode van start van zodra de leverbon is ondertekend of op het uur dat het materiaal geleverd wordt. Vanaf de effectieve afgifte wordt het materiële en juridische gezag in de zin van de artikelen 1382 tot 1384 B.W., tot de terugkeer bij de Verhuurder op de wijze als bepaald in huidige voorwaarden, overgedragen aan de Huurder. Het materiaal valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Huurder, ten opzichte van de Verhuurder en derden. Enkel de Huurder heeft de bevoegdheden van de controle en leiding over het materiaal, de Verhuurder wordt er volledig van ontzegd. Gedurende de verhuurperiode kan de Verhuurder niet beschouwd worden als de bewaarder van het materieel. Enkel de Huurder is verantwoordelijk voor alle schade, veroorzaakt door het materiaal, aan personen of zaken. Ook al werd de operator ter beschikking gesteld door de Verhuurder. Dit ook voor eventuele boetes die voortvloeien uit het gebruik van het materiaal. De Huurder erkent bijgevolg dat hij de Verhuurder niet verantwoordelijk kan stellen voor schade en verbindt zich ertoe de Verhuurder te vrijwaren van elke klacht door derden over eventuele schade van welke aard dan ook.

5.4 Elke Huurder die weigert om de levering van het materiaal te aanvaarden omwille van het feit dat het geleverde materiaal niet conform met zijn bestelling is, dient het bewijs hiervan bij te brengen. Indien de Huurder hier niet in slaagt, is hij gehouden tot de kosten van het transport (heen en terug), bovenop de huurprijs te betalen.

Artikel 6: Teruggave van het Materiaal

6.1 De Huurder dient op zijn kosten het materiaal (terug) te brengen naar de plaats die de Verhuurder doorgeeft. Bij de ondertekening van de overeenkomst kan voorzien worden dat de Verhuurder zelf instaat voor het ophalen van het materieel.

6.2 De Huurder blijft gebonden aan de verplichtingen die voortvloeien uit het contract tot de effectieve teruggave aan de Verhuurder. Hij blijft dus beheerder van het verhuurde materiaal en verbindt er zich toe om het onder bewaking te bewaren. Het materiaal wordt pas als teruggegeven beschouwd en het juridisch gezag overgedragen aan de Verhuurder, wanneer de Verhuurder een terughaalbon ondertekent.

6.3 In geval van niet- teruggave van het gehuurde materiaal op het einde van de huurperiode zonder rechtvaardiging door de Huurder, zal de Verhuurder ervan uitgaan dat het wederrechtelijk vervreemd werd en zal er klacht ingediend worden bij de bevoegde autoriteiten. In voorkomend geval zal naar de Huurder een schriftelijke aanmaning gestuurd worden. Bij gebreke aan teruggave van het gehuurde materieel binnen de termijn die in de aanmaning aangegeven wordt, zal het vervangingsmateriaal aan de klant gefactureerd worden op basis van de nieuwwaarde in de catalogus van de constructeur.

6.4 De Huurder is verplicht om het materiaal terug te geven in dezelfde staat als bij de levering. Wanneer het materiaal niet voldoende schoongemaakt werd door de Huurder, zal de Verhuurder het materiaal opnieuw laten schoonmaken en dit factureren aan de Huurder. Beschadigd teruggegeven materiaal zal door de Verhuurder hersteld worden, op kosten van de Huurder. Wanneer herstelling onmogelijk blijkt zal het vervangingsmateriaal aan de klant gefactureerd worden op basis van de nieuwwaarde in de catalogus van de constructeur.

Artikel 7: Gebruiksvoorwaarden

7.1 De Huurder neemt alle stappen bij de bevoegde autoriteiten om de goedkeuring te verkrijgen om het gehuurde materiaal te transporteren en/of te parkeren op de openbare weg. Hij verbindt er zich toe om het materiaal te gebruiken volgens de bestaande reglementering, rekening houdend met de aard van de grond en ondergrond, de regels van het publieke domein en de omgeving.

7.2 In geval van levering van het gehuurde materiaal kan dit reeds gebeuren 1 werkdag voor de huurstart. Bij het einde van de huur kan de ophaling gebeuren vanaf de bevestigde einddatum van de huur tot 3 werkdagen erna. Gedurende gans deze periode is de huurder gehouden in orde te zijn met alle op dat moment geldende formaliteiten en reglementen die het gebruik de stalling van deze machines met zich meebrengt. Eventueel daaruitvolgende kosten, taksen, boetes door bij inbreuken en niet naleving zijn integraal ten laste van de huurder.

7.3 Het materiaal mag gebruikt worden, conform huidige algemene voorwaarden, gedurende 8 draaiuren per dag, 16 draaiuren voor een weekend (= zaterdag en zondag), 40 draaiuren per week ( week= 5 werkdagen) of 160 draaiuren per maand (maand= 20 werkdagen)

7.4 Tijdens de volledige huurperiode kan de Verhuurder of elke persoon aangewezen door de Verhuurder, op gelijk welk tijdstip stappen zetten om het onderhoud en het gebruik van het materiaal te controleren. Daarom dient de Verhuurder of de persoon die door hem werd aangewezen steeds toegang te krijgen tot de werkplaats en/of werf gedurende de verhuurperiode.

7.5 De Huurder dient zich te vergewissen van de capaciteiten, kwalificaties en competenties van zijn personeel. Het gebruik van het materiaal vereist een voorafgaande opleiding. De Huurder erkent door de ondertekening van de overeenkomst uitdrukkelijk dat hij de inhoud van de noodzaak tot voorafgaandelijke opleiding kent. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Huurder om in geval van inspectie door de bevoegde overheden de nodige bewijzen en certificaten omtrent de noodzakelijke opleiding voor te leggen. Van elke machine die te huur wordt aangeboden, is een handleiding ter beschikking van de Huurder. Door de ondertekening van de Huurovereenkomst erkent de Huurder uitdrukkelijk dat deze hem ter beschikking werden gesteld en dat hij ervan kennis heeft genomen. Enkel de Huurder is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de nodige veiligheidsinstructies aan zijn aangestelden, onderaannemers of eenieder aan wie hij het materiaal ter beschikking stelt. Enkel de Huurder is verantwoordelijk voor het feit dat zijn aangestelden en onderaannemers de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) dragen bij het werken met of in de nabijheid van het materiaal. Indien de Huurder ook maar op enige wijze twijfelt omtrent de veiligheid bij het gebruik van de gehuurde machines is hij verplicht de werkzaamheden te staken en is hij gehouden onmiddellijk in overleg te treden met de Verhuurder om de meest passende handelswijze die de veiligheid vooropstelt te bepalen. Het is de Huurder ten strengste verboden om de veiligheidsfuncties waarvan het materiaal is voorzien uit te schakelen of te omzeilen. De Huurder is ervoor verantwoordelijk dat dit in geen geval gebeurt door zijn aangestelden of onderaannemers.

7.6 De Huurder is gehouden de nodige maatregelen te treffen om diefstal en vandalisme te vermijden

7.7 Het materiaal mag niet gebruikt worden in agressieve of corrosieve omstandigheden zoals zout of zuur, enz. zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder. De Huurder is ertoe verplicht het materiaal te beschermen tegen overbelasting en beschadiging. De Huurder dient gepaste brandstof en additieven van goede kwaliteit te gebruiken. Wanneer de Huurder de machine gebruikt in asbest moet hij de Verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, dit voor de start van de huur en dient de Verhuurder hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk in te stemmen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden gekoppeld worden zoals het voorleggen van de nodige certificaten en het leveren van bewijs van afdoende opleiding en competenties om met deze materialen om te gaan evenals met betrekking tot de reiniging van het materiaal. Het staat de Verhuurder evenwel ten allen tijd vrij de toestemming te weigeren zonder dat hierbij enige motivering is vereist. Bij gebreke aan het bekomen van toestemming door de Verhuurder of in geval van het niet respecteren van de opgelegde voorwaarden of terzake geldende wettelijke bepalingen komt de aansprakelijkheid van de Huurder in het gedrang en stelt hij zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

Artikel 8: Betaling

De huurprijs en huurperiode worden bepaald uiterlijk bij aanvang van de huur en worden vastgelegd in het huurcontract. Bij wijziging van de aangegeven duur kan een prijsaanpassing volgen, beslist door de Verhuurder. Na het aanmaken van de klantenfiche wordt de kredietwaardigheid van de Huurder gescreend door de credit control afdeling van de Verhuurder, die een beslissing neemt. De verhuurder heeft de mogelijkheid de betaling van de huur – vermeerderd met een waarborg – te eisen vóór aanvang van de huurperiode. Eventuele huurverlengingen dienen eveneens vooraf betaald te worden. Indien er een kredietlimiet wordt toegekend, dan wordt gefactureerd na afloop van de verhuur of maandelijks in geval van lange termijnverhuur. Deze facturen dienen betaald te worden conform de factuurvoorwaarden en uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Daarnaast wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met een schadebeding van 10% met een minimum van 125 euro, onverminderd het recht van de Verhuurder om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een vergoeding te vorderen. Indien de Huurder klachten heeft over de factuur, dan moet hij die binnen een termijn van 15 dagen schriftelijk formuleren aan de Verhuurder. Na deze periode worden klachten niet meer aanvaard en wordt de factuur beschouwd als aanvaard.

Artikel 9: Schriftelijke opzegging / Clausule i.v.m. uitkoopgeld

De Huurder is gerechtigd het contract op elk moment te beëindigen door zijn recht op uitkoop uit te oefenen: nadat hij per aangetekende brief de Verhuurder heeft geïnformeerd dat hij het contract zou willen stopzetten, dient de Huurder onmiddellijk de helft van de huur tot de oorspronkelijk voorziene einddatum te betalen bovenop de reeds vervallen huurgelden. Hij dient het materiaal aan de Verhuurder terug te bezorgen volgens de voorwaarden in artikel 6.

Artikel 10: Uitwinning van de Verhuurder

Het is de Huurder verboden het gehuurde materiaal af te staan, te verpanden, te onderverhuren of uit te lenen of het bezit ervan over te dragen onder welke vorm dan ook, zonder voorafgaand akkoord van de Verhuurder. Als een derde haar rechten op de machine tracht te verhalen in de vorm van een revindicatie, verzet of beslaglegging, dient de Huurder dit onmiddellijk te melden aan de Verhuurder. Vanaf het moment dat de Huurder in een procedure tot gerechtelijke reorganisatie dan wel faillissement zit, is de Verhuurder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder dat hierbij enige termijn dient te worden gerespecteerd of enige vergoeding verschuldigd is. De Verhuurder behoudt de volledige eigendom van het verhuurde materiaal, dat in geen geval terecht mag komen bij de activa van de Huurder.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 De verhuurde machines zijn wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek. De Huurder verbindt zich ertoe zich te schikken naar de vigerende gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van de machines. Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen tijdens de huurperiode komen dan ook uitsluitend ten laste van de Huurder.

11.2 De Verhuurder heeft geen enkele verantwoordelijkheid bij gebruik van de machine.

11.3 De Verhuurder kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade naar aanleiding van een defect of het niet functioneren van welke aard ook of naar aanleiding van een laattijdige levering of de niet levering van het toestel. Bij de verhuur van machines met een operator is de Verhuurder niet verantwoordelijk voor schade toegebracht van welke aard ook, dit zowel materieel als immaterieel. 11.4 Het komt de Huurder toe om een extra te nemen voor de gemanipuleerde machines en materialen alsook voor de uit te voeren werkzaamheden. Bij gebreke daarvan is de Huurder aansprakelijk.

Artikel 12: Schade veroorzaakt aan gehuurd materiaal

12.1 In geval van schade van gelijk welke aard, moet de Huurder de Verhuurder onverwijld informeren vanaf de kennisname van het incident en aangifte doen van de schade aan de verzekering. Het proces-verbaal of een andere schriftelijke verklaring moet binnen de 48 uur bezorgd worden.

12.2 De Verhuurder zal aan de Huurder machinebreukverzekering voorstellen, gefactureerd aan 5% van de standaard huurprijs*. Er is een basisfranchise van 5000 EUR excl. btw per schadegeval. De Huurder dient het beschadigde materiaal herkenbaar en volledig terug te geven aan de Verhuurder. De uitrusting, accessoires, service-onderdelen, uitneembare elementen vallen buiten garantie en worden gefactureerd aan vervangingsprijs in geval van verlies, diefstal of beschadiging. Alle schade die aan het materiaal berokkend wordt onder volgende omstandigheden vallen buiten garantie: het niet in acht nemen van de gebruiks- en veiligheidsvoorwaarden, het niet respecteren van de richtlijnen en verboden die vermeld zijn, het niet respecteren van de regelgeving die van kracht is, gebruik door een onbekwaam persoon of persoon onder ethyl alcoholische, narcotische of andere invloed, gebruik voor onwettige doeleinden of doeleinden niet-conform de bestemming, verwaarlozing of fout van de Huurder. Vallen eveneens buiten garantie: banden, luchtslangen, olieleidingen, verlichting en cosmetische schade, batterijen, glasbreuk en vandalisme. * Machinebreukverzekering wordt berekend per kalenderdag = 7/7, en loopt ook door bij stilstand, feestdagen, bouwverlof of verlof.

12.3 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om binnen de 7 werkdagen na wederontvangst van het verhuurde materiaal, de schade in rekening te brengen. Deze melding met begroting van de schade gebeurt aan de Huurder aan de hand van een e-mail met bijhorende foto’s. De Huurder heeft hierna 14 kalenderdagen de tijd om een tegenexpertise te laten uitvoeren door een erkend expert ter zake, zo niet wordt de schadebegroting beschouwd als stilzwijgend aanvaard. Bij een betwisting van de schade nadat de tegensprekelijke expertise binnen de termijn voornoemd werd ontvangen, wordt de huurprijs verder doorgerekend tot aan de definitieve beslechting van de discussie, en voor zover de Verhuurder in het gelijk wordt gesteld.

12.4 In geval van een schadegeval of ongeval blijven alle bergingskosten, takelkosten en of depannagekosten ten laste van de Huurder.

12.5 De Huurder kan verkiezen om het materiaal zelf te verzekeren. In dat geval dient hij de Verhuurder een kopie van het contract en een certificaat te bezorgen, dewelke moet worden goedgekeurd door de Verhuurder. De Huurder neemt de franchise of reparatiekost van het materiaal voor zijn rekening, onafgezien wat de aanleiding van het schadegeval is.

12.6 Het gebruik en transport van de machines op het water is niet toegelaten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk en op voorhand wordt gemeld en wordt goedgekeurd door de Verhuurder.

12.7 De schade door brand aan de toestellen (te wijten aan een externe oorzaak) is enkel maar verzekerd voor zover er geen enkele tussenkomst is van enige andere polis. Bij schade door brand aan het gebouw is de brandverzekering van de Huurder aansprakelijk.

12.8 Operatoren moeten in het bezit zijn van een erkend en geldig attest / certificaat die in overeenstemming is met de ingehuurde machine. Indien dit niet het geval is of dit niet op eerste verzoek kan worden voorgelegd, vervalt iedere vorm van dekking door de Verhuurder aangeboden verzekering en is de Huurder volledig aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en door de machine.

12.9 In geval van diefstal van het aangeleverde materiaal, dan zal hiervoor aan de huurder een vrijstelling worden aangerekend. Deze vrijstelling bedraagt 10% van de verzekerde waarde van het gestolen materiaal met een minimum van 3500,00 € en een maximum van 18000,00 €. De vrijstelling zal worden aangerekend per gestolen item.

Artikel 13: Overtredingen

De Huurder is verantwoordelijk voor de overtredingen door hem begaan zijn en staat uitsluitend zelf in voor de strafrechtelijke, burgerlijke en fiscale gevolgen ervan.

Artikel 14: Geschil / toepasselijk Recht / Nietigheid

De huidige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Als een van de huidige bepalingen ongeldig blijkt te zijn in vergelijking met de bestaande wetgeving zal deze bepaling als ongeschreven worden geacht, zonder dat dit een nietigheid van het contract met zich meebrengt of de geldigheid van andere bepalingen verandert. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I.vzw, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.


Conditions générales de location

Les présentes conditions ont pour but de définir les conditions générales de réalisation et d’exécution du contrat et du paiement, applicables entre Dedobbeleer Machines (WVT-Rent bv) (ci- après le Loueur) et la personne (morale) louant le matériel appartenant au Loueur (ci-après le Locataire). Les conditions générales (dans ce cas les conditions générales de location) priment sur tous les autres documents.

Article 1 : Conditions préalables

1.1 Pour toute location, le Loueur se réserve le droit de demander au Locataire une preuve d’identité, un extrait du registre de la Chambre de Commerce, une avance ou une caution et éventuelle des comptes annuels afin de garantir un paiement facile, ainsi que la signature des présentes conditions de location et de demander également le site de location du matériel.

1.2 Si le Locataire est insolvable selon l’assurance de crédit du Loueur, le Loueur peut refuser unilatéralement de procéder à la location, ou rompre immédiatement le contrat de location, sans que le Locataire puisse recourir à une quelconque indemnité. Si celle-ci est toutefois encore utilisée, elle sera également facturée.

1.3 Le propriétaire se réserve le droit de refuser à tout moment une demande de location approuvée sans que le locataire puisse faire une quelconque demande d’indemnisation au propriétaire. Si le matériel tel que décrit dans le contrat de location ne peut être livré, le loueur n’a aucune obligation de livrer le matériel. Le locataire ne peut faire aucune demande d’indemnisation au propriétaire pour cela.

Article 2 : Période de location

La période de location démarra dès que le matériel sera mis à disposition du Locataire, selon les conditions précisées dans l’article 5. La période de location prend fin au moment où le matériel loué est rendu au Loueur, selon les conditions précisées dans l’article 6. Dans chaque situation, dont la cause n’incombe pas au Loueur, le dépassement de la période de location originalement prévue sera facturé en sus. En cas de dépassement menaçant de la période de location, le Locataire est toujours tenu de demander le prolongement au Loueur avant la fin de la période de location. Le Loueur se réserve toujours le droit de ne pas accepter le prolongement de la période de location. La location prend fin par la désactivation écrite de la machine.

Article 3 : Loyer

Le loyer est défini selon la période de location et calculé par jour ouvrable. Chaque jour ouvrable entamé doit être payé.

Article 4 : Entretien du matériel

Le Locataire est responsable du contrôle quotidien et de l’entretien. Cela comprend : le contrôle du niveau d’eau, des freins, de l’huile, de la batterie, etc. comme indiqué par le Loueur ou selon les consignes d’utilisation. Le Locataire s’engage à immobiliser et mettre hors de service le matériel et d’informer le Loueur en cas de panne, d’une dérogation au fonctionnement du matériel ou suite à une remarque de l’organisme d’inspection. Le Locataire ne peut effectuer aucune réparation sans l’autorisation écrite préalable du Loueur.

Article 5 : Mise à disposition du matériel

5.1 Le matériel mis à disposition est pourvu du manuel. Si le manuel n’est pas présent avec le matériel, le client doit en informer le Loueur. L’attestation de conformité et le rapport d’inspection sont à disposition chez le Loueur et peuvent être livrés IMMÉDIATEMENT sur simple demande, si ils sont introuvables ou illisibles lors de la livraison de la machine. Lors de la livraison du matériel et des accessoires, le Locataire a pris connaissance des consignes d’utilisation et des instructions d’entretien. Celles-ci peuvent toujours être consultées en ligne.

5.2 Si le Loueur livre chez le Locataire ou sur le lieu d’emploi ou si le Locataire retire le matériel chez le Loueur, le bon de livraison sera complété contradictoirement et signé lors de la livraison du matériel. En cas d’absence du Locataire, le Loueur laisse le bon de livraison avec le matériel. S’il n’y a pas de remarques écrites transmises dans les 4 heures suivant la livraison, il est supposé que le Locataire a reçu le matériel en bon état.

5.3 En fonction du mode de livraison, la période de location démarre dès que le bon de livraison est signé ou au moment où le matériel est livré. Dès la remise effective, la gestion matérielle et juridique au sens des articles 1382 à 1384 du Code civil, au retour chez le Loueur de la façon précisée dans les présentes conditions, est cédée au Locataire. Le matériel relève entièrement de la responsabilité du Locataire, envers le Loueur et des tiers. Seul le Locataire a les compétences de contrôle et de direction du matériel, le Loueur en est complètement exempté. Pendant la période de location, le Loueur n’est pas considéré comme conservateur du matériel. Seul le Locataire est responsable de tout dommage causé par le matériel à des personnes ou des affaires. Même si un opérateur a été mis à disposition par le Loueur. Ceci est également valable pour d’éventuelles amendes résultant de l’utilisation du matériel. Le Locataire reconnaît par conséquent que le Loueur n’est pas responsable du dommage et s’engage à préserver le Loueur de toute réclamation de tiers à propos d’un éventuel dommage, quelle qu’en soit la nature.

5.4 Tout Locataire refusant d’accepter la livraison du matériel en raison du fait que le matériel n’est pas conforme à sa commande doit en livrer la preuve. Si le Locataire ne réussit pas à le faire, il est tenu de payer les frais de transport (aller et retour) en plus du loyer.

Article 6 : Restitution du matériel

6.1 Le Locataire est tenu de restituer le matériel à ses propres frais au lieu communiqué par le Loueur. Lors de la signature du contrat, il peut être défini que le Loueur prend lui-même en charge de retirer le matériel.

6.2 Le Locataire reste lié aux obligations résultant du contrat jusqu’à la restitution effective au Loueur. Il reste donc le gestionnaire du matériel loué et s’engage à le conserver sous surveillance. Le matériel est considéré comme restitué et la gestion juridique est cédée au Loueur si le Loueur signe un bon de récupération.

6.3 En cas de non-restitution du matériel loué à la fin de la période de location sans justification du Locataire, le Loueur partira du principe qu’il a été aliéné illégalement et une plainte sera introduite auprès des pouvoirs publics compétents. Le cas échéant, une sommation écrite sera envoyée au Locataire. A défaut de restitution du matériel loué dans le délai indiqué dans la sommation, le matériel de remplacement sera facturé au client sur la base de la valeur neuve dans le catalogue du constructeur.

6.4 Le Locataire est tenu de restituer le matériel dans le même état que lors de la livraison. Si le matériel n’est pas suffisamment nettoyé par le Locataire, le Loueur fera nettoyer à nouveau le matériel et facturera ce nettoyage au Locataire. Le matériel restitué endommagé sera réparé par le Loueur, aux frais du Locataire. Si la réparation ne paraît pas possible, le matériel de remplacement sera facturé au client sur la base de la valeur neuve dans le catalogue du constructeur.

Article 7 : Conditions d’utilisation

7.1 Le Locataire prend toutes les mesures auprès des autorités compétentes afin d’obtenir l’approbation pour transporter le matériel loué et/ou le garer sur la voie publique. Il s’engage à utiliser le matériel selon la réglementation existante, en tenant compte de la nature du sol et du sous-sol, des règles du domaine public et de l’environnement.

7.2 Le matériel peut être utilisé chaque jour, conformément aux présentes conditions générales, pendant 8 heures ouvrables par jour , 16 heures pour un weekend (= samedi et dimanche), 40 heures par semaine ( semaine= 5 jours) ou 160 heures par mois (mois= 20 jours).

7.3 Pendant toute la période de location, le Loueur ou toute autre personne désignée par le Loueur, peut faire des étapes à tout moment pour contrôler l’entretien et l’utilisation du matériel. C’est pourquoi le Loueur ou la personne désignée par ses soins a toujours accès au lieu de travail et/ou chantier pendant la période de location.

7.4 Le Locataire doit être conscient des capacités, qualifications et compétences de son personnel. L’utilisation du matériel requiert une formation préalable. Par la signature du contrat, le Locataire reconnaît explicitement qu’il connaît le contenu de la nécessité d’une formation préalable. Il en va de la responsabilité du Locataire de produire les preuves et certificats nécessaires concernant la formation nécessaire en cas d’inspection par les pouvoirs publics compétents. Pour toute machine qui est mise en location, il y a un manuel à disposition du Locataire. Par la signature du contrat de location, le Locataire reconnaît explicitement que celui-ci lui a été mis à disposition et qu’il en a pris connaissance. Seul le Locataire est responsable de mettre à disposition les instructions de sécurité nécessaires à ses préposés, sous-traitants et à toutes personnes, auxquels le matériel est mis à disposition. Seul le Locataire est responsable du fait que ses préposés et sous-traitants respectent les mesures de sécurité nécessaires et portent les moyens de protection individuelle nécessaires (MPI) qu’ils travaillent avec ou à proximité du matériel. Si le Locataire doute d’une quelconque façon de la sécurité lors de l’utilisation des machines louées, il est tenu d’arrêter les travaux et d’en informer immédiatement le Loueur afin de définir en concertation la façon la plus appropriée de déterminer la sécurité. Il est strictement interdit au Locataire de débrancher ou de détourner les fonctions de sécurité dont le matériel est pourvu. Le Locataire est responsable que ceci ne se soit effectué en aucun cas par ses préposés ou sous-traitants.

7.5 Le Locataire est tenu de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter le vol et le vandalisme.

7.6 Le matériel ne peut pas être utilisé dans des circonstances agressives ou corrosives, comme le sel ou l’acide, etc. sans l’autorisation préalable du Loueur. Le Locataire est tenu de protéger le matériel contre la surcharge et le dommage. Le Locataire doit utiliser le carburant approprié et des additifs de bonne qualité. Si le Locataire utilise la machine dans de l’amiante, il est tenu d’en informer par écrit le Loueur, ceci avant le démarrage de la machine et le Loueur doit donner explicitement son accord à cet effet par écrit. Des conditions peuvent être liées à cette autorisation, comme la production des certificats nécessaires et les preuves de formation et compétences suffisantes afin de traiter ces matériels ainsi que concernant le nettoyage du matériel. Le Loueur peut toutefois toujours refuser l’autorisation sans qu’une motivation quelconque soit requise à cet effet. A défaut de l’obtention de l’autorisation par le Loueur ou en cas du non-respect des conditions imposées ou des dispositions légales valables, la responsabilité du Locataire est compromise et il s’expose à une poursuite juridique.

Article 8 : Paiement

Le loyer et la période de location sont définis au plus tard au début de la location et sont fixés dans le contrat de location. Lors du changement de la durée indiquée, une adaptation du prix peut suivre, décidée par le Loueur. Après la création de la fiche client, la solvabilité du Locataire est contrôlée par le département contrôle des crédits du Loueur, qui prend une décision. Le Loueur a la possibilité d’exiger le paiement du loyer – majoré d’un cautionnement – avant le début de la période de location. D’éventuels prolongements de location doivent également être payés d’avance. Si une limite de crédit est attribuée, alors la facturation a lieu après la fin de la location ou mensuellement en cas de location à long terme. Ces factures doivent être payées conformément aux conditions de facturation et au plus tard le jour d’échéance de la facture. A défaut du paiement le jour d’échéance, des intérêts moratoires de 1% par mois sont redevables de plein droit et sans mise en demeure préalable. En outre, chaque montant dû est majoré de plein droit d’une clause pénale de 10% avec un minimum de 125 euros, sans préjudice du droit du Loueur de prouver un dommage supérieur et de demander une indemnité à cet effet. Si le Locataire a des réclamations concernant la facture, il doit alors les formuler par écrit dans un délai de 15 jours au Loueur. Après cette période, les réclamations ne sont plus acceptées et la facture est considérée comme acceptée.

Article 9 : Résiliation écrite / Clause relative au rachat

Le Locataire est habilité à mettre fin à tout moment au contrat en exerçant son droit de rachat, après qu’il ait informé par lettre recommandée le Loueur qu’il souhaite arrêter le contrat, le Locataire doit immédiatement payer la moitié du loyer jusqu’à la date finale originalement prévue en plus des loyers échus. Il est tenu de rendre le matériel au Loueur selon les conditions reprises dans l’article 6.

Article 10 : Eviction du Loueur

Il est interdit au Locataire de vendre, mettre en gage, sous-louer ou prêter ou céder la possession du matériel loué, quelle qu’en soit la forme, sans l’accord préalable du Loueur. Si un tiers essaie de recourir à ses droits relatifs à la machine sous forme d’une revendication, opposition ou saisie, le Locataire doit immédiatement le communiquer au Loueur. Du moment où le Locataire se trouve dans une procédure ou réorganisation judiciaire ou en faillite, le Loueur est habilité à résilier le contrat sans tenir compte de quelque délai ou sans que quelque indemnité soit due. Le Loueur se réserve la pleine propriété du matériel loué, qui ne peut en aucun cas être repris dans les actifs du Locataire.

Article 11 : Responsabilité

11.1 Les machines louées ne sont pas autorisées légalement à circuler sur la voie publique et sur les terrains accessibles au public. Le Locataire s’engage à se conformer à la législation communale, locale et nationale en vigueur et aux règlements se rapportant à l’utilisation des machines. Toutes les taxes et amendes suite aux faits et infractions pendant la période de location sont par conséquent explicitement à charge du Locataire.

11.2 Le Loueur n’est aucunement responsable de l’utilisation de la machine.

11.3 La responsabilité du Loueur ne peut jamais être engagée pour un dommage consécutif suite à un défaut ou nonfonctionnement, quelle qu’en soit la nature, ou suite à une livraison tardive ou à la nonlivraison de l’appareil. Lors de la location de machines avec un opérateur, le Loueur n’est pas responsable du dommage, quelle qu’en soit la nature, ceci aussi bien au niveau matériel qu’immatériel.

11.4 Il appartient au Locataire de souscrire une assurance supplémentaire pour les machines utilisées et les matériels ainsi que pour les travaux à exécuter. A défaut de ceci, le Locataire est responsable.

Article 12 : Dommage causé au matériel loué

12.1 En cas de dommage, quelle qu’en soit la nature, le Locataire est tenu d’informer immédiatement le Loueur dès la prise de connaissance de l’incident et de faire une déclaration du dommage à l’assurance. Le procès-verbal ou une autre déclaration écrite doit être livré(e) dans les 48 heures.

12.2 Le Loueur proposera au Locataire une assurance bris-machine, facturée à 5% du loyer standard avec une franchise de 5000 EUR hors 21%tva. Le Locataire est tenu de rendre le matériel endommagé de façon reconnaissable et entière. L’équipement, les accessoires, les éléments de services, les éléments enlevables sont hors garantie et sont facturés au prix de remplacement en cas de perte, vol ou dommage. Tout dommage causé au matériel est hors garantie dans les circonstances suivantes : le non-respect des conditions d’utilisation ou de sécurité, le nonrespect des directives et interdictions mentionnées, le non-respect de la réglementation en vigueur, l’utilisation par une personne incompétente ou sous influence d’alcool, de narcotique ou autre influence, l’utilisation à des fins illégales ou nonconformes à la destination, la négligence ou la faute du Locataire. Sont également hors garantie : tuyaux aériens, conduites d’huile, éclairage et dommage cosmétiques, batteries, bris de vitre et vandalisme.

12.3 Le Loueur se réserve le droit de facturer les dommages dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du matériel loué. Cette notification avec chiffrage des dommages est faite au Locataire sur la base d’un e-mail accompagné de photos. Suite à cela, le Locataire dispose d’un délai de 14 jours calendaires pour une éventuelle contre-visite par un expert agréé, faute de quoi l’estimation des dommages est considérée comme tacitement acceptée. En cas de contestation du dommage et après la réception de la contre-expertise dans le délai mentionné, le prix de location est répercuté jusqu’au règlement définitif du différend, et dans la mesure où le Loueur a obtenu raison.

12.4 En cas de sinistre ou d’accident, tous les frais de sauvetage, frais d’enlèvement ou de dépannage sont à charge du Locataire.

12.5 Le Locataire peut choisir d’assurer luimême le matériel. Dans ce cas, il est tenu de procurer au Loueur une copie du contrat et un certificat, qui doit être approuvé par le Loueur. Le Locataire prend en charge la franchise ou les frais de réparation du matériel, quelle que soit la cause du dommage.

12.6 L’utilisation et le transport des machines par les voies navigables ne sont pas autorisés, sauf si cela est explicitement mentionné par écrit et préalablement et approuvé par le Loueur.

12.7 Le dommage causé par l’incendie aux appareils (à imputer à une cause externe) est uniquement assuré pour autant qu’il n’y ait pas d’intervention de quelque autre police. En cas de dommage causé par un incendie de l’immeuble, l’assurance-incendie du Locataire est responsable.

12.8 Les opérateurs doivent être en possession d’une attestation / d’un certificat agréé et valable conformément à la machine louée. Si ce n’est pas le cas ou si celui/celle-ci n’est pas produit à la première demande, toute forme de couverture d’assurance offerte par le Loueur expire et le Locataire est entièrement responsable du dommage causé à et par la machine.

12.9 En cas de vol du matériel livré, une franchise sera facturée au locataire. Cette exonération s’élève à 10 % de la valeur assurée du matériel volé avec un minimum de 3500,00 € et un maximum de 18000,00 €. La franchise sera facturée par objet volé.

Article 13 : Infractions

Le Locataire est responsable des infractions qu’il a commises et est explicitement responsable lui- même des conséquences pénales, civiles et fiscales à cet effet.

Article 14 : Différend / Droit applicable / Nullité

Les présentes conditions générales sont soumises à la législation belge. Si l’une des présentes dispositions s’avère invalide par rapport à la législation existante, cette disposition sera considérée comme nonécrite, sans que cela puisse entraîner la nullité du contrat ou ne modifie la validité des autres dispositions. A titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, l’Institution Belge d’Arbitrage – I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour régler chaque litige émanant du présent contrat, de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges (tél. 050/32.35.95 et fax 050/45.60.74). La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires.